Exame ETC setembro 2009

1)Un procesador manexa unha memoria de 256Mx64. ¿Cál deberia ser o tamaño do rexistro contador de programa, PC?

 • 28
 • 24
 • 32
 • Todas as afirmacións citadas son incorrectas

256M= 2⁸M=2⁸*2²⁰=2²⁰ =2²⁸

2) Dada a seguinte situacion para o 8085:
SP=150h
B-C= 2A65h
D-E= B34Ch
H-L= 4F45h
Despois de realizar as instruccións:
PUSH D; PUSH B; PUSH H;
¿Cal sera o contido da direccion de memoria 014Ch?

 • 4Fh
 • 2Ah
 • 65h
 • Ningunha das respostas anteriores é correcta

Despues de realizar la simulación (Codigo Simulación Stack) el contenido de la memoria es el siguiente:

;<Simulación Stack>
jmp start
;data
;code
start: mvi H,01h
MVI L,50h
SPHL
MVI B,2Ah
mvi C,65h
mvi D,179
mvi E,4Ch
mvi H,4Fh
mvi L,45h
push d
push b
push h
mvi h,01h
mvi l,4Ch
mov a,M
hlt

 • 014F B3 (D)
 • 014E 4C (E)
 • 014D 2A (B)
 • 014C 65 (C)
O sumador binario completo tarda 12ns en facer a suda de 2 operandos de 1 bit. ¿Cánto tardaría un suamdr paralelo para operandos de 32 bits?
120ns
384ns V
284ns
Depende do tempo de propagación do acarreo

3) O sumador binario completo tarda 12ns en facer a suda de 2 operandos de 1 bit. ¿Cánto tardaría un suamdr paralelo para operandos de 32 bits?

 • 120ns
 • 384ns
 • 284ns
 • Depende do tempo de propagación do acarreo

32bits*12ns=384

4) Na instruccion da maquina 8085: MOV M,C ¿Que tipo de direccionamento leva o operando Destino?

 • Directo
 • Indirecto a parella de rexistros
 • Por rexistro
 • Ningunha das respostas anteriores é correcta

O rexistro M obtense pola dirección apuntada por HL

5) O tamaño do Rexistro de estado, de sinalizadores, ou de flags (RF)

 • Ten o mesmo tamaño que o bus de direccions
 • Ten o mesmo tamaño que a palabra que manexa o procesador
 • Ten un tamaño de 2^n, sendo n o número de sinalizadores do RF
 • Ningunha das respostas anteriores é correcta

6) Un procesador A ten unha f=4MHz e un CPI=8 outro procesador B ten unha f=8Mhz e un CPI=4. pon unha X na resposta correcta

 • Ambos teñen a mesma velocidade
 • O procesador A é máis rápido que o B
 • O procesador B é máis rápido que o A
 • Faltan datos para contestar a pregunta
Calculo do numero de instruccions que executa un procesador
Calculo do numero de instruccions que executa un procesador

7)Sabendo que o contido dos rexistros A=7Ah, D=37h, E=7Ch, F=2Eh e que o das posicions de memoria coincida coa parte da sua propia dirección, indicar o contido final de A e F despois de executar a instruccion: LDAX D

 • A=7Ch F=2Eh
 • A=37h F=2Eh
 • A=7Ch F=7Ah
 • Ningunha das respostas anteriores é correcta

8)¿En cal dos seguintes casos, o ancho de palabro ou tamaño das posicions de memoria de control (MC) é maior?

 • Nunha MC microprogramada con secuenciamento explícito
 • Nunha MC microprogramada con secuenciamento implícito
 • É igual en ámbalas dúas
 • Ningunha das respostas anteriores é correcta

No secuenciamento explicito debese de indicar cal sera a  dirección da seguinte instrucción a executar, no implicito non

9)¿Cantos bloques de memoria de 16Kx8 se necesitan para formar unha memoria de 32Kx32?

 • 4
 • 8
 • 16
 • Ningunha das respostas anteriores é correcta

32*32=1024 | 16*8=128 | 1024/128=8

10)Dada a seguinte instruccion da maquina 8085: STA 6B42 ¿Cál será a súa codificación, expresada en notación hexadecimal?

 • 3A6B42h
 • 326B42h
 • 32426Bh
 • Ningunha das respostas anteriores é correcta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.