Exame ETC setembro 2009

1)Un procesador manexa unha memoria de 256Mx64. ¿Cál deberia ser o tamaño do rexistro contador de programa, PC?

 • 28
 • 24
 • 32
 • Todas as afirmacións citadas son incorrectas

256M= 2⁸M=2⁸*2²⁰=2²⁰ =2²⁸

2) Dada a seguinte situacion para o 8085:
SP=150h
B-C= 2A65h
D-E= B34Ch
H-L= 4F45h
Despois de realizar as instruccións:
PUSH D; PUSH B; PUSH H;
¿Cal sera o contido da direccion de memoria 014Ch?

 • 4Fh
 • 2Ah
 • 65h
 • Ningunha das respostas anteriores é correcta

Despues de realizar la simulación (Codigo Simulación Stack) el contenido de la memoria es el siguiente:

;<Simulación Stack>
jmp start
;data
;code
start: mvi H,01h
MVI L,50h
SPHL
MVI B,2Ah
mvi C,65h
mvi D,179
mvi E,4Ch
mvi H,4Fh
mvi L,45h
push d
push b
push h
mvi h,01h
mvi l,4Ch
mov a,M
hlt

 • 014F B3 (D)
 • 014E 4C (E)
 • 014D 2A (B)
 • 014C 65 (C)
O sumador binario completo tarda 12ns en facer a suda de 2 operandos de 1 bit. ¿Cánto tardaría un suamdr paralelo para operandos de 32 bits?
120ns
384ns V
284ns
Depende do tempo de propagación do acarreo

3) O sumador binario completo tarda 12ns en facer a suda de 2 operandos de 1 bit. ¿Cánto tardaría un suamdr paralelo para operandos de 32 bits?

 • 120ns
 • 384ns
 • 284ns
 • Depende do tempo de propagación do acarreo

32bits*12ns=384

4) Na instruccion da maquina 8085: MOV M,C ¿Que tipo de direccionamento leva o operando Destino?

 • Directo
 • Indirecto a parella de rexistros
 • Por rexistro
 • Ningunha das respostas anteriores é correcta

O rexistro M obtense pola dirección apuntada por HL

5) O tamaño do Rexistro de estado, de sinalizadores, ou de flags (RF)

 • Ten o mesmo tamaño que o bus de direccions
 • Ten o mesmo tamaño que a palabra que manexa o procesador
 • Ten un tamaño de 2^n, sendo n o número de sinalizadores do RF
 • Ningunha das respostas anteriores é correcta

6) Un procesador A ten unha f=4MHz e un CPI=8 outro procesador B ten unha f=8Mhz e un CPI=4. pon unha X na resposta correcta

 • Ambos teñen a mesma velocidade
 • O procesador A é máis rápido que o B
 • O procesador B é máis rápido que o A
 • Faltan datos para contestar a pregunta
Calculo do numero de instruccions que executa un procesador
Calculo do numero de instruccions que executa un procesador

7)Sabendo que o contido dos rexistros A=7Ah, D=37h, E=7Ch, F=2Eh e que o das posicions de memoria coincida coa parte da sua propia dirección, indicar o contido final de A e F despois de executar a instruccion: LDAX D

 • A=7Ch F=2Eh
 • A=37h F=2Eh
 • A=7Ch F=7Ah
 • Ningunha das respostas anteriores é correcta

8)¿En cal dos seguintes casos, o ancho de palabro ou tamaño das posicions de memoria de control (MC) é maior?

 • Nunha MC microprogramada con secuenciamento explícito
 • Nunha MC microprogramada con secuenciamento implícito
 • É igual en ámbalas dúas
 • Ningunha das respostas anteriores é correcta

No secuenciamento explicito debese de indicar cal sera a  dirección da seguinte instrucción a executar, no implicito non

9)¿Cantos bloques de memoria de 16Kx8 se necesitan para formar unha memoria de 32Kx32?

 • 4
 • 8
 • 16
 • Ningunha das respostas anteriores é correcta

32*32=1024 | 16*8=128 | 1024/128=8

10)Dada a seguinte instruccion da maquina 8085: STA 6B42 ¿Cál será a súa codificación, expresada en notación hexadecimal?

 • 3A6B42h
 • 326B42h
 • 32426Bh
 • Ningunha das respostas anteriores é correcta

Examen etc Xuño 2009

O sumador binario completo tarda 8 ns en facer a  suma de 2 operandos de 1 bit. Cánto tardaría un sumador paralelo para operandos de 16 bits?

a) 64 ns
b) 256 ns
c) 128 ns
d) Depende do tempo de propagación do acarreo

16 operandos de un bit necesitan 16 sumadores de 8 ns 16*8ns=128ns

O tamaño do Rexistro de estado, de sinalizadores, ou de flags (RF)

a) Ten o mesmo tamaño que a palabra que manexa o procesador
b) Ten o mesmo tamaño que o bus de direccións
c) Ten un tamaño de 2n, sendo n o número de sinalizadores do RF
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta

Ten o mismo tamaño que a palabra porque no 8085  “Flag is an 8-bit register containing 5 1-bit flags:”

Dada a seguinte instrucción da máquina 8085: LDA 7AB5h Cál será a súa codificación, expresada en notación hexadecimal?

a) 3AB57Ah
b) 3A7AB5h
c) 2AB57A
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta

Na instrucción da máquina 8085: ADD M Qué tipo de direccionamento leva o operando destino?

a) Directo
b) Indirecto a parella de rexistros
c) Por rexistro
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta

¿Cántos bloques de memoria de 16Kx8 se necesitan para formar unha memoria de 32Kx32?

a) 8
b) 4
c) 16
d) É imposible construir esa memoria con bloques de 16Kx8

32*32= 1024 | 16*8=128 | 1024/128=8

Un procesador manexa unha memoria de 128Mx64. Cál debería ser o tamaño do rexistro contador de programa, PC?

a) 24
b) 27
c) 32
d) Todas as afirmacións citadas son incorrectas

Un procesador A ten unha ƒ= 5 MHz e un CPI=10 o utro pocesador B ten unha ƒ=10 MHz e un CPI= 5. Pon unha X na resposta correcta

a) O procesador A é máis rápido que o B
b) O procesador B é máis rápido que o A
c) Ambos teñen a mesma velocidade
d) Faltan datos para contestar a pregunta

Dada a seguinte situación para o 8085: SP=200h; (B-C)= 345Ah; (D-E)= A67Eh; (H-L)= 2B50h. Despois de realizar as instruccións: PUSH B; PUSH D e PUSH H Cál será o contido da dirección de memoria: 01FBh.

a) 7Eh
b) 50h
c) 2Bh
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta

En cál dos seguintes casos, o ancho de palabra ou tamaño das posicións de memoria de control (MC) é menor?

a) Nunha MC microprogramada con secuenciamento explícito
b) Nunha MC microprogramada con secuenciamento implícito
c) É igual en ámbalas dúas
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta

Sabendo o contido dos rexistros A=54h, B=37h, C=8Eh, F=54H e que o das posicións de memoria coincide coa parte baixa da súa propia dirección, indicar o contido final de A e F despois de executar a instrucción: LDAX B

a)   A= 37h    F= 54h
b)   A= 8Eh    F= 54h
c)   A= 8Eh    F= 45h
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta

rrrr