Examen etc Xuño 2009

O sumador binario completo tarda 8 ns en facer a  suma de 2 operandos de 1 bit. Cánto tardaría un sumador paralelo para operandos de 16 bits?

a) 64 ns
b) 256 ns
c) 128 ns
d) Depende do tempo de propagación do acarreo

16 operandos de un bit necesitan 16 sumadores de 8 ns 16*8ns=128ns

O tamaño do Rexistro de estado, de sinalizadores, ou de flags (RF)

a) Ten o mesmo tamaño que a palabra que manexa o procesador
b) Ten o mesmo tamaño que o bus de direccións
c) Ten un tamaño de 2n, sendo n o número de sinalizadores do RF
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta

Ten o mismo tamaño que a palabra porque no 8085  “Flag is an 8-bit register containing 5 1-bit flags:”

Dada a seguinte instrucción da máquina 8085: LDA 7AB5h Cál será a súa codificación, expresada en notación hexadecimal?

a) 3AB57Ah
b) 3A7AB5h
c) 2AB57A
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta

Na instrucción da máquina 8085: ADD M Qué tipo de direccionamento leva o operando destino?

a) Directo
b) Indirecto a parella de rexistros
c) Por rexistro
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta

¿Cántos bloques de memoria de 16Kx8 se necesitan para formar unha memoria de 32Kx32?

a) 8
b) 4
c) 16
d) É imposible construir esa memoria con bloques de 16Kx8

32*32= 1024 | 16*8=128 | 1024/128=8

Un procesador manexa unha memoria de 128Mx64. Cál debería ser o tamaño do rexistro contador de programa, PC?

a) 24
b) 27
c) 32
d) Todas as afirmacións citadas son incorrectas

Un procesador A ten unha ƒ= 5 MHz e un CPI=10 o utro pocesador B ten unha ƒ=10 MHz e un CPI= 5. Pon unha X na resposta correcta

a) O procesador A é máis rápido que o B
b) O procesador B é máis rápido que o A
c) Ambos teñen a mesma velocidade
d) Faltan datos para contestar a pregunta

Dada a seguinte situación para o 8085: SP=200h; (B-C)= 345Ah; (D-E)= A67Eh; (H-L)= 2B50h. Despois de realizar as instruccións: PUSH B; PUSH D e PUSH H Cál será o contido da dirección de memoria: 01FBh.

a) 7Eh
b) 50h
c) 2Bh
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta

En cál dos seguintes casos, o ancho de palabra ou tamaño das posicións de memoria de control (MC) é menor?

a) Nunha MC microprogramada con secuenciamento explícito
b) Nunha MC microprogramada con secuenciamento implícito
c) É igual en ámbalas dúas
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta

Sabendo o contido dos rexistros A=54h, B=37h, C=8Eh, F=54H e que o das posicións de memoria coincide coa parte baixa da súa propia dirección, indicar o contido final de A e F despois de executar a instrucción: LDAX B

a)   A= 37h    F= 54h
b)   A= 8Eh    F= 54h
c)   A= 8Eh    F= 45h
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta

rrrr

Google Street View en Ourense

Acaba de pasar el coche que realiza las capturas de Google Street View cerca de mi piso de Ourense

google street view opel astra
google street view opel astra

Va a todo trapo, pensaba que llevaría una velocidad de paseo no es así. Eso si en google no se gastan mucho dinero en vinilos para identificar el coche un imán del tamaño de un cromo del bollicao.